„Каритас София“ проведе общностни консултации с възрастни хора и експерти, полагащи грижи за тях

„Каритас София“ проведе пет общностни консултации на тема „Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“. Присъстваха общо 131 участници, сред които: възрастни хора, близки на възрастни хора, медицински специалисти, социални работници, представители на неправителствени организации, общински специалисти и управители на социални услуги.

Консултациите бяха проведени в гр. Бургас (13.10.2022 г.), гр. Малко Търново (14.10.2022 г.), гр. Пловдив (27.10.2022 г.), гр. Куклен (28.10.2022 г.) и гр. София (31.10.2022 г.).

Срещите доведоха до пълноценна дискусия по отношение на нуждите на възрастните хора и проблемите, пред които са изправени общините и експертите, предоставящи грижи за тях. Бяха направени и предложения как трудностите да бъдат преодолени, така че възрастните хора да имат достъп до адекватни и пълноценни грижи, отговарящи на индивидуалните им потребности.

Общностните консултации се реализират в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg