Младите хора и приноса им в осигуряване на грижи за българските пенсионери

„Каритас София“ организира дискусия със студенти на тема „Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България“.

Събитието бе проведено на 22 февруари 2024 г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас. Участие взеха над 20 студенти и преподаватели от университета, както и представители на неправителствения сектор.

Водещ на дискусията беше Десислава Комунова – председател на Студентския съвет при университета, която запозна присъстващите с ценностите и дейностите на „Каритас“ и по-конкретно – със здравно-социалните грижи за възрастни хора в домашна среда, предоставяни от организацията.

Бяха представени и изводите от изследването, направено от „Каритас“ на територията на 11 общини в България за напредъка, предизвикателствата и необходимите действия за промяна на политиките за дългосрочните грижи в домашна среда за възрастни хора.

Всички студенти споделиха опита си с техните възрастни роднини и опита си от участието в кампании в старчески домове и пенсионерски клубове.

Участниците в публичната дискусия се обединиха около следните изводи и препоръки:

  • Социалната изолация е ключов проблем при възрастните хора, за да се преодолее, е нужно да бъде осигурена достъпна среда и разнообразни услуги в общността за онези от възрастните хора, които са запазили своята самостоятелност, и достъпни и качествени грижи в домашна среда – за трудно-подвижните възрастни хора.
  • Да се съкрати процедурата за отпускане на помощни средства и получаване на ТЕЛК.
  • Да се насърчават повече хора да учат за болногледачи, медицински сестри, рехабилитатори и младите хора да се привличат да работят в тази сфера с достойно заплащане.
  • В университетите по-често да бъдат застъпвани дисциплини като „Андрагогика“, „Гериатрия“ и под. от областта на геронтологията, които дават представа на бъдещите специалисти за спецификите в преживяванията и заболяванията на възрастните хора и ги подготвят да разбират и да реагират адекватно на състоянията и потребностите им.
  • Да се улесни и разшири достъпът до информация за съществуващите услуги за възрастни.
  • Да се предоставят апарати за теле-медицина, чрез които ще се осигурява пълноценно наблюдение на здравословното състояние на възрастния човек, докато той е в дома си, и при нужда – специалистите ще могат да реагират бързо и адекватно.  
  • Да се осигурят мобилни здравни служби с лаборатория и аптека, които да достигат и най-отдалечените населени места.
  • Да се насърчава доброволчеството, но базирано на предварително изградено доверие.

Събитието на „Каритас“ се проведе в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg