Кръгла маса: Гарантиран ли е достъпът на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда

Устойчиво финансиране, ясни стандарти за качество, ефективно планиране, по-добри условия на труд, легализиране на неформалните доставчици, разнообразни модели на домашни грижи и улеснен достъп до услуги за все по-застаряващото население в България са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на качествени и достъпни грижи за всички.

„Каритас България“ организира кръгла маса на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантиран ли е достъпът на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“, която ще се проведе на 2 април 2024 г. в хотел „Rosslyn Central Park Hotel“, бул. „Витоша“ № 106, гр. София.

Събитието има за цел да осигури пространство за дискусия и среща на гледни точки между експерти, представители на публичните институции, местните власти и НПО сектора, ангажирани с планирането и изпълнението на политики за интегрирани здравно-социално услуги за възрастни хора (65+) в дома и общността.

По време на кръглата маса ще бъдат представени изводите от доклада на „Каритас България“, представящ сложната ситуация в сектора за дългосрочните грижи, характеризираща се с остър недостиг на специалисти и липса на достъпни услуги за възрастните хора в България.

Докладът е създаден на база изследване на националната политика и местните стратегии за дългосрочна грижа, както и на съществуващите услуги за възрастни хора в домашна среда, направено от „Каритас“ в 11 общини в страната ни. Като анализира първопричините за различни проблеми, „Каритас“ предлага и конкретни решения.

Устойчиво финансиране, ясни стандарти за качество, ефективно планиране, по-добри условия на труд, легализиране на неформалните доставчици, разнообразни модели на домашни грижи и улеснен достъп до услуги за все по-застаряващото население в България са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на качествени, финансово приемливи и достъпни грижи за всички.

Грижите в домашна среда и в общността оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те помагат на възрастните хора да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в обичайната си среда.

Участниците в кръглата маса ще имат възможност да обсъдят основните предизвикателства и възможни решения, които могат да допринесат за ефикасното планиране и прилагане на политики в областта на дългосрочната грижа, така че да се гарантира достъпът до качествени услуги в домашна среда за всеки нуждаещ се възрастен човек, без оглед на неговото местоживеене и платежоспособност.

Актуални проблеми

  • Предвижда се броят на хората на възраст 65 и повече години в България да нарасне от 23.5% през 2022 г. до 31% през 2060 г., като в момента има повече хора, нуждаещи се от грижи, отколкото съществуващи услуги и професионалисти, които да ги предоставят. Освен това, публичните разходи не следват този темп на нарастване.
  • Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда от няколко години са включени в различни работни планове, стратегии и програми, но на практика продължават да липсват насърчаващи условия за развитието им, стандарти за предоставянето им и механизми за адекватното им планиране, съобразено с броя на нуждаещите се възрастни хора (65+), вида на заболяванията и потребностите им и броя на специалистите, които биха отговорили на тези потребности.
  • Голяма част от възрастните хора в България страдат от сериозни здравословни проблеми, прогресиращи с увеличаване на възрастта. Те изпитват различни по вид и степен затруднения, водещи до понижаване на качеството им на живот. За да се справят с предизвикателствата на старостта, възрастните хора имат нужда от комплексни грижи в собствените им домове – както социални, помагащи им в ежедневните дейности, така и медицински, контролиращи здравословните им проблеми.
  • Все повече възрастни хора в Българя имат затруднен достъп до отговарящи на нуждите им здравни и социални услуги и това ги поставя в ситуация на по-голяма уязвимост.
  • Поради недостига на професионални грижи в домашна среда, се засилва тенденцията да се разчита на неформални болногледачи – семейство и съседи, които полагат грижи за своите възрастни роднини и близки хора. Именно неформалните болногледачи излизат от обсега на каквато и да е подкрепа от институциите в България.
  • За да се гарантира правото на достоен живот на всеки възрастен човек, България трябва да реформира значително своя сектор за дългосрочни грижи, като му даде заслужено признание и ефективна подкрепа.

Кръглата маса е заключително събитие по проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg