“Каритас” публикува доклад, анализиращ достъпа на възрастните хора до грижи в домашна среда

Предвижда се броят на хората на възраст 65 и повече години в България да нарасне от 23.5% през 2022 г. до 31% през 2060 г., като в момента има повече хора, нуждаещи се от грижи, отколкото съществуващи услуги и професионалисти в сферата на дългосрочните грижи.

„Каритас България“ публикува доклада „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантиран ли е достъпът на възрастните хора (65 +) до дългосрочни грижи в домашна среда? Политики и реалност“. Изданието представя сложната ситуация в сектора на дългосрочните грижи в България и призовава за спешен и гарантиращ устойчивост отговор на здравните и социални потребности на една от най-уязвимите групи в страната ни – възрастните хора (65+).

Докладът е създаден на база проведено от „Каритас“ изследване на ефективността на мерките в националната политика и местните стратегии за дългосрочна грижа, с фокус реалния достъп на възрастните хора до интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Бе направено и проучване сред възрастни хора, техни близки, представители на местната власт и други заинтересовани страни в общините Русе, Белене, Плевен, Свищов, Левски, Бяла Слатина, Пловдив, Раковски, Калояново, Бургас и София, Куклен и Малко Търново. Като анализира причините за различни проблеми, „Каритас“ предлага и конкретни решения.

Ясни стандарти за качество, ефективно планиране на услугите, по-добри условия на труд, устойчиво финансиране, разнообразни модели на грижи в домашна среда и улеснен достъп до услуги за все по-застаряващото население в България са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на качествени грижи за всички възрастни хора, без оглед на техните доходи и населеното място, в което живеят.

Грижите в домашна среда оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те помагат на възрастните хора да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в обичайната си среда, където е протекъл животът им.

За да се гарантира правото на достоен живот на всеки възрастен човек в България, отговорните институции трябва да реформират значително сектора за дългосрочни грижи, като му дадат заслужено признание и ефективна подкрепа.

Прочетете повече за откроените проблеми и препоръките на „Каритас“ за тяхното преодоляване в доклада „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантиран ли е достъпът на възрастните хора (65 +) до дългосрочни грижи в домашна среда? Политики и реалност“.

Докладът е създаден в рамките на инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), която се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg