Старостта е и наша отговорност!

 

Предвижда се броят на хората на възраст 65 и повече години в България да нарасне от 23.5% през 2022 г. до 31% през 2060 г., като в момента има повече хора, нуждаещи се от грижи, отколкото съществуващи услуги и професионалисти, които да им помагат.

На 1 октомври, когато отбелязваме Международния ден на възрастните хора, стартираме второто издание на кампанията ни „Старостта е и наша отговорност!“,  която ще продължи до 31 октомври 2023 г.

Кампанията поставя акцент върху сложната ситуация в сектора на дългосрочните грижи в България, характеризираща се с остър недостиг на професионалисти и липса на достъпни и качествени услуги за възрастните хора.

Устойчиво финансиране, ясни стандарти за качество, по-добри условия на труд, легализиране на неформалните доставчици, разнообразни модели на домашни грижи и осигуряване на лесен достъп до услуги за все по-застаряващото население в България са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на качествени, финансово приемливи и достъпни грижи за всички.

Грижите в домашна среда и в общността оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те помагат на възрастните хора да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в обичайната си среда, където се чувстват най-спокойни.

За да се гарантира правото на достоен живот на всеки възрастен човек, България трябва да реформира значително своя сектор за дългосрочни грижи, като му даде заслужено признание и ефективна подкрепа.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg