Синтезиран доклад

Синтезиран доклад от проведени интервюта с експерти, работещи в сферата на дългосрочните грижи за възрастни хора (65+)

Настоящият доклад отразява мнението и гледната точка за развитието на дългосрочните грижи за възрастни хора (65+) в дома и общността на експерти, работещи с възрастни хора и имащи отношение към изпълнението и формирането на местни и национални стратегически и политически документи за дългосрочни грижи, социални и здравни услуги.

Докладът препраща към актуалните нужди, нерешените проблеми и дефицити, работещи и неработещи механизми за организирането и предоставянето на подкрепа за възрастните хора, съществуващи програми, политики и процеси на формирането им.

Документът ще послужи за отправна гледна точка при реализирането на останалите дейности, свързвани с извършването на наблюдение, анализ и подготовката на препоръки, касаещи планирането и реализирането на належащи и по-дългосрочни мерки за реализирането на отговаряща на нуждите политика за дългосрочни грижи за възрастните хора и в частност – за интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg