Документален анализ

Документален анализ на мерки и политики за дългосрочни грижи за възрастните хора (65+)

Документалният анализ за регламентирането, мерките и дейностите за развитие на дългосрочните грижи и в частност – на интегрираните здравно-социални услуги за хронично болни възрастни хора (65+), се стреми да очертае основни предизвикателства и изводи за развитието и достъпа до тези грижи на практика.

Изготвеният анализ е първичен и подлежи на поетапно допълване и актуализиране в хода на реализиране на дейностите по инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“.

Стремежът ни е да проучим и отразим всички важни процеси за разработване на политики на местно и национално равнище, които в хода на работата по документалния анализ не бяха приключили или предстоеше да се случат в следващите месеци. Някои от тях бяха: разработване и приемане на нов План за изпълнение на дългосрочните грижи в дома и общността, на нова Национална здравна стратегия, планиране на Националната карта на социалните и интегрирани здравно-социални услуги, подготовката и приемане на планове и стратегически документи за развитие на социалните услуги по места и под.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg