Синтезиран доклад

Синтезиран доклад от проведени общностно-базирани консултации със заинтересовани страни в сферата на дългосрочната грижа за възрастни хора (65+)

Настоящият доклад е подготвен въз основа на извлечена на местно (общинско/областно) равнище обратна връзка от различни представители на заинтересовани страни, взели участие в общо 13 на брой консултационни срещи в следните населени места – гр. Раковски, с. Житница (община Калояново), гр. Пловдив, гр. Куклен, гр. Бургас, гр. Малко Търново, гр. София, гр. Русе, гр. Плевен, гр. Свищов, с. Бърдарски геран (Община Бяла Слатина), с. Малчика (Община Левски) и гр. Белене.

Проведените консултационни срещи по темата за състоянието и възможните подобрения в сектора за предоставяне на дългосрочни грижи на възрастните хора (65+) бяха отделно документирани и обобщени и могат да бъдат намерени като приложение към настоящия документ.  

Докладът синтезира и откроява част от гледните точки, формулирани предизвикателства, идентифицирани ниши и предложения за промяна и подобрения в сектора на дългосрочните грижи за възрастните хора (65+) от страна на общо 291 представители на различни заинтересовани страни на местно ниво, сред които по-конкретно: 129 възрастни хора (65+); 67 близки и роднини, полагащи грижи за възрастни хора (65+) с хронични заболявания; 10 общопрактикуващи лекари;  39 социални и здравни работници;  16 представители на местни НПО структури; 14 управители на социални услуги, в т.ч. услуги за възрастни хора; както и 16 общински експерти.

Участниците имаха възможност да споделят наблюдения, препоръки и мнения от гледна точка на професионалното си поприще (валидно за част от участниците, в т.ч. лични лекари, социални и здравни работници, общински експерти, неформално предоставящите грижа близки на възрастните хора), както и през призмата на своя личен житейски опит (най-вече самите ползватели на дългосрочни грижи – възрастните хора, вкл. техни близки и роднини, полагащи грижа за тях).

 

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg