Бедността

Бедността е посегателство над човешкото достойнство

17 октомври е обявен за Международен ден за изкореняване на бедността, отбелязва се от 1993 г. по решение на Генералната асамблея на ООН. Целта за съществуването на подобен ден в календарите е да се държи будно съзнанието за бедността по целия свят, така че да продължават да се търсят адекватни мерки за нейното изкореняване.

Изхождайки от позицията, че бедността е посегателство над човешкото достойнство и нарушаване на основните човешки права, „Каритас“ в България концентрира своите ежедневни дейности в подобряване условията на живот на крайно нуждаещите се хора, сред които: възрастни хора, деца и младежи в риск и с увреждания, жени в неравностойно положение, бездомни хора и бежанци.

От създаването си, през изминалите над 25 години, успяхме да развием дългосрочни и устойчиви услуги, чрез които да бъдем в още по-голяма полза за бедните и уязвимите хора в България. Защото да нахраниш гладния е добро дело, но да му помогнеш да се изправи на крака и да започне да води достоен живот е мисия, която всички ние дължим на човека в нужда.

В днешния ден, в който целият свят фокусира вниманието си върху бедността и начините за нейното изкореняване, извеждаме на преден план акценти, следствие от нашата ежедневна работа рамо до рамо с бедните хора. Акценти, които трябва да намерят своето практическо разрешение и да доведат до устойчиво подобряване живота на уязвимите хора.

Изключително тревожно за „Каритас“ е положението на възрастните хора в България, мнозинството от които са лишени от възможността за заслужено и достойно изживяване на старините и са изоставени на „произвола на съдбата“. Демографската картина и тежкото положение, в което се намират голяма част от възрастните хора, изискват реализирането на спешни, комплексни и неотложни мерки, които да осигурят реална и адекватна на нуждите им подкрепа.

Необходимо е:

  • да се осигури достъп до качествени социални, здравни и интегрирани услуги в домашна среда и в общността, които да са достъпни като цена и да не зависят от това, в кое населено място живее човек;
  • да се постави фокус върху качеството на грижата и това тя да дава адекватен отговор на потребностите и нуждата от подкрепа на отделния човек;
  • да се разработи ясен механизъм за преминаване от финансиране и предоставяне на услугите на проектен принцип към осигуряване на устойчивостта им посредством използването на различни източници на финансиране.

Убедени сме, че трябва да има координиране на усилията, споделяне на отговорности и финансови ресурси във всички сфери и равнища, така че в реалност написаните „на хартия мерки“ за борба с бедността и социалното изключване да доведат наистина до подобряване качеството на живот на бедните хора.

Необходимо е да проявим отговорност към настоящето и бъдещето, загриженост и усилия, за да бъде защитена надеждата, което означава да осигурим условия, в които бедните хора ще могат да поемат живота си в свои ръце, така че да живеят пълноценно и достойно.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg