Самотата убива

„Откакто съпругът ми почина, живея сама. Много ми е тежко, много ми е мъчно. Самотата убива човека“ – споделя Весела, 79-годишна жена от гр. Белене.

Подкрепа на Весела оказват медицинската сестра и социалните работници от центъра за Домашни грижи на „Каритас“. Как помагат на възрастната жена да се справи със здравословните си проблеми и с ежедневните си дела, разберете от видеото по-долу.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg