Добър модел за подкрепа

„Нямаме аптека. Лекар – също. Той идва само в един ден от седмицата, за 1-2 часа. Сега, ако потърсите лекар или сестра – няма. Ако стане нещо спешно, Бог да спасява човека, иначе няма кой.“ – споделя Кольо, който е на 82 години и живее в село Шишманци, община Раковски.

Добър модел за подкрепа в подобни ситуации е услугата „Домашни грижи“, за която разказва Соня – медицинска сестра и ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в град Раковски. Вижте повече във видеото.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg) се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg