Усмивката на възрастния човек, носи огромно удовлетворение

Севдалина е ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Малко Търново. Екипът към центъра помага на възрастни хора от Малко Търново и селата Стоилово, Граматиково и Звездец.

От 2013 г. работя в центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Малко Търново. Работата, свързана с моите задължения, е благородна и наложителна. В нашата община застаряващото население е повече от 50% и това налага много грижи и ангажименти.

Посещенията при всеки един възрастен човек са свързани с много търпение, внимание, професионални грижи и добро отношение. Да кажеш „Добър ден“ и да видиш усмивка на лицето на един възрастен и немощен човек, носи огромно удовлетворение.

Спокойствието на възрастните хора, че „Каритас“ я има в тази община, не може да се опише с думи. Трябва да се види. Посещенията на екипа на Домашни грижи на „Каритас“ са една допълнителна сигурност за тях.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg