Милосърдие в действие

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, подкрепяме своите организации членки в извършването на социална дейност чрез структурите им по места. Едновременно с това, реализираме и застъпнически действия пред отговорните институции, насочени към прилагането на трайни мерки за намаляване на бедността и социалното изключване.

Основните направления, върху които федерацията концентрира своята дейност, са: предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия.

Предоставяните грижи и услуги са в подкрепа на:

– възрастни хора (години: 65+);
– деца и младежи в риск и с увреждания;
– хора, зависими от психоактивни вещества;
– жени в неравностойно положение;
– бездомни хора;
– мигранти и хора, търсещи и получили международна закрила;
– хора, пострадали при природни бедствия.

През 2015 г. сътрудниците на „Каритас” в България оказаха ежемесечна и периодична подкрепа на: 462 болни възрастни хора; 71 жени в неравностойно положение и техните деца (общо 102); 724 деца и младежи в риск и с увреждания; 358 бездомни хора. Близо 500 бежанци и мигранти получиха психологическа помощ, обучение по български език, социални консултации и практическа помощ при търсене на жилище и работа. Предоставени са и здравни грижи и специализирано консултиране на 2283 хора, зависими от психоактивни вещества.