2014 ДОСТЪП – Българското училище е най-доброто място за изучаване на български език

Считаме, че българското училище е най-доброто място за изучаване на български език и най-ефективното средство за интегриране в българското общество на децата-бежанци, както и че обучението по български език за деца–бежанци трябва да се реализира от МОН с оглед интеграцията на бежанците в цялата страна. В подкрепа на това, „Каритас”, чрез създаден експертен екип, изготви стандартизирани тестове за определяне на завършен клас, етап и степен на образование, както и методика за приемане и записване на деца-бежанци в училище, представляваща мерки, които училището би трябвало да предприеме за гарантирането на равния достъп и участие на всички деца-бежанци в процеса на образование.

Тук можете да се запознаете с изготвените материали и да давате своите предложения и коментари по тях:

Материали:

Стандартизирани тестове за установяване степента на владеене по български език

Предложение за промяна в методиката за приемане и записване в училище на деца – търсещи убежище и бежанци


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския бежан­ски фонд.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Националната католическа федерация „Каритас България“ и при ника­кви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG/ЕRF2012/01 – С2.01, Европейски бежански фонд и отговорен орган: Държавна агенция за бежанците при МС

 
Стандартизирани тестове
Предложение за промяна в методиката за приемане и записване в училище на деца – търсещи убежище и бежанци