“Каритас” се застъпва за справедливи социални политики

Като организация, предоставяща социални услуги, ние се срещаме директно с бедните и уязвими хора и познаваме добре техните проблеми, потребности и нужди. Стъпвайки върху този практичен опит, планираме и осъществяваме застъпнически действия пред правителството и отговорните институции в България.

Дейността ни е фокусирана върху разработването и прилагането на дългосрочни и ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални, здравни и образователни грижи и услуги.

Сред акцентите на нашите действия е застъпването за необходимостта от въвеждане и регламентиране на комплексни медико-социални грижи в домашна среда, необходими за възрастни хора (65 + години), хора с физически и психически проблеми и въобще за хора в трудна социална ситуация и с тежки и хронични заболявания. Работим и за признаване на необходимостта, тези услуги да се предоставят в естествена домашна среда, тъй като по този начин се предотвратява излишната хоспитализация и се осъществява превенция на институционализацията.

Активно участваме и в изработването и прилагането на мерки за интеграция на хора, търсещи и получили международна закрила в нашата страна.

Посредством “Каритас Европа” участваме в редица мрежи и платформи от социални организации на европейско равнище.