„Каритас“ се застъпва за справедливи социални политики

Като организация, предоставяща социални услуги, ние се срещаме директно с бедните и уязвими хора и познаваме добре техните проблеми, потребности и нужди.

Стъпвайки върху този практичен опит, планираме и осъществяваме застъпнически действия пред властите, за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики, които да гарантират правата и достъпа на бедните и уязвими хора до социални, здравни и образователни услуги и които да доведат в дългосрочен план до подобряване качеството им на живот. Нашите усилия са насочени и към изграждането на успешно и ефективно партньорство както с държавните институции, така и с местните власти, в населените места, в които нашите организации предоставят социални услуги.

През тази година нашата дейност е фокусирана върху това да се застъпваме и настояваме за необходимостта от въвеждането и регламентирането на така наречените ”гранични социални услуги”, които да включват в себе си и набор от търсени и необходими здравни услуги (мерене на кръвно налягане и кръвна захар, обработка на рани, превръзки, медицинско наблюдение и т.н.), така необходими за възрастни хора, хора с физически и психически проблеми и въобще за хора в трудна социална ситуация и с тежки и хронични заболявания. Работим и за признаване на необходимостта, тези услуги да се предоставят в естествена домашна среда, тъй като по този начин се предотвратява излишната хоспитализация и се осъществява превенция на институционализацията.

Активно участваме и в изработването и прилагането на мерки за интеграция на бежанци и хората, получили хуманитарен статут в нашата страна. Във връзка с това „Каритас“ е един учредителите и активен член на Българския съвет за бежанци и мигранти.

Насочваме своите усилия и към регламентирането и въвеждането на дейности по доброволно връщане в страната по произход на граждани от трети страни.

Посредством Каритас Европа участваме в редица мрежи и платформи от социални организации на европейско равнище.