Старостта е и наша отговорност!

Предвижда се броят на хората на възраст 65 и повече години в България да нарасне от 23.5% през 2022 г. […]