2015 – Проект: Бедността сред нас – развитие на социалните услуги

Основна цел:

Постоянно наблюдение на бедността в България, според хората в нужда – основа за застъпнически дейности за развитие на социалните услуги.

Конкретни цели:

1. Създаване на методология за проучване и наблюдение на бедността у нас от гледна точка на хората в нужда.
2. Надграждане на мрежата ни в страната за проучване на бедността на база ежедневните контакти на социални работници от нашата мрежа и други граждански формирования.
3. Събиране на информация и създаване на база данни от гледна точка на хората в нужда.
4. Създаване на Позиция за борбата с бедността сред нас за развитие на социалните услуги, съдържаща и пет отделни регионални части.

Реализирани дейности:

Проектът предвиждаше да се създаде методология, която да се превърне в постоянен инструмент на “Каритас” за изследване на бедността. За тази цел бяха създадени въпросници и софтуер. Регионалните отговорници се срещаха и мотивираха респонденти след което събираха информация от тях за определени целеви групи, както сред проектите на “Каритас” и енориите на Католическата църква, така и сред външни партньорски организации. Информацията беше въвеждана онлайн и непрекъснато актуализирана.

Беше направен анализ на бедността и изградена позиция на “Каритас”, които бяха дискутирани и приети по време на петте регионални кръгли маси и на националната кръгла маса, която се състоя в края на проекта.

Териториален обхват:

Дейностите покриваха територията на цялата страна.

България условно беше разделена на 5 региона:

Северозападен, с координационен център Видин;
Североизточен, с координационен център Русе;
Югозападен, с координационен център София;
Южен Централен, с координационен център Раковски;
Югоизточен, с координационен център Бургас.

Период на реализиране:

1 септември 2013 г. – 30 ноември 2014 г.

Финансиране: