2022 г. – Миграция и развитие

„Оценка на въздействието на миграцията за подобряване на интеграцията и местното развитие в европейските планински и селски региони (MATILDE)“: „Каритас България“ участва в тригодишната международна инициатива MATILDE, изпълнявана в сътрудничество с 10 университета, 6 НПО, 3 градски съвета, 3 изследователски центъра, 2 държавни агенции, 1 местна власт от 10 европейски държави.

Цел

Инициативата имаше за цел да проучи въздействието на миграцията върху местното развитие на европейските селски и планински региони, като подобри социалната и икономическа интеграция на гражданите на трети страни и местното развитие.

Визия

MATILDE разработва и тества концепции и методи за оценка на икономическото и социално въздействие на мигрантите в селските и планинските райони. Инициативата изхожда от хипотезата, че чуждестранната имиграция може да играе ролята на двигател за социално и икономическо развитие в средносрочен и дългосрочен план, особено в отдалечени райони, където имиграцията контрабалансира процеси като депопулация и икономически упадък. MATILDE имаше за цел да насърчи съживяването на изоставени пространства и да генерира ново търсене и стимули за услуги от общ интерес, влияейки на отношенията между градските, селските и планинските райони.

Резултати
  • Методи и концепции на MATILDE за оценка на въздействието на миграцията в различни териториални мащаби.
  • Оценка на равнище ЕС на социалните и икономическите въздействия от миграцията.
  • Оценка на въздействието на миграцията на местно нивов селските и планинските райони, чрез проучване на действията в 13 местни казуса.
  • Подобрено управлениена миграцията в подкрепа на териториалното сближаване.
  • Информиран дебатотносно въздействието и управлението на миграцията в Европа.
Широко разбиране за миграцията

MATILDE изследва широк кръг от целевите групи на европейските политики за интеграция, включително икономически и семейни мигранти, студенти и изследователи, висококвалифицирани мигранти, търсещи убежище, бежанци и притежатели на статут и уязвими групи (жертви на трафик, непридружени непълнолетни лица, както и лица без гражданство).

Изграждане на знания

MATILDE изследва 13 местни казуса в 10 различни държави, реализирани чрез синергия между изследователски институции и местни партньори, ангажирани в интеграционните процеси. Казусите обхващат разнородността на селските и планинските райони в цяла Европа, както и разнообразни пространствени и исторически характеристики по отношение на миграционните модели и управление, социалноосигурителните, социокултурните и икономическите системи. Сътрудничеството между изследователи и местен партньор гарантира, че MATILDE ще отговори на нуждите и спецификите на всяка област.

Период

31 януари 2020 г. – 31 януари 2023 г.

Инициативата MATILDE се реализира с финансовата подкрепа на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“.