2014 – Проект: ДОСТЪП – Осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за търсещи закрила и бежанци

Цел на проекта:

Да подготви условия и да съдейства за приемането на дългосрочна стратегия за осигуряване на пълен достъп до образователната система за хора, търсещи убежище и бежанци при положенията, приложими за български граждани.

Подцели:

Да подпомогне деца – търсещи убежище и бежанци, както и възрастни хора със статут, чрез обсъдени на експертно ниво и предложени за одобрение от МОМН мерки за тяхната образователна интеграция в българското общество.
Да допринесе за преодоляване на трудности при интеграцията в училище на деца – търсещи закрила и бежанци;
Да допринесе за изграждане на специализирани педагогически умения сред учителите, работещи с тези деца.

Основни дейности:

1. Обединяване капацитета на експерти от различни институции и организации за работа по мерки за достъп до образование за хора, търсещи убежище и бежанци с цел дебат и постигане на максимална съгласуваност между заинтересованите страни.
2. Провеждане на социологическо изследване с деца–бежанци, родители и учители, за установяване на трудностите при интеграция в училище и набелязването на мерки за тяхното преодоляване.
3. Изготвяне на Анализ на действащата правна уредба за достъп на децата – търсещи убежище и бежанци до образование в България, изготвяне на предложения за промени в законодателството и националната образователна политика.
4. Провеждане на информационна кампания сред учители и педагогически персонал за спецификите на работа с целевата група.
5. Закупуване на дрехи и училищни пособия за деца – търсещи закрила и бежанци.
6. Лобистки и информационни инициативи за приемане на дългосрочна стратегия по проблематиката, свързана с достъпа до образование за хора, търсещи убежище и бежанци.

Продължителност на проекта:

01.09.2013 г. – 30.06.2014 г.

Бенефициенти:

Възрастни и деца, търсещи закрила, признати бежанци и чужденци с хуманитарна закрила.
Учители, работещи с деца, търсещи закрила и бежанци.

Актуална информация за дейностите по проекта:

Материали:

Сборник езикови активности и игри за обучение по български език на бежанци

Учебна програма за обучение по български език за деца бежанци и възрастни

Учебна програма за обучение по български език на възрастни

Финансиране:

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG/ЕRF2012/01 – С2.01, Европейски бежански фонд,
Договор № 01-74645/25.09.2013

Отговорен орган:

Държавна агенция за бежанците при МС

За контакти:

Радосвета Хаджиева

Сборник езикови активности и игри за обучение на български за бежанци
Учебна програма по български за деца и възрастни
Учебна програма по български за възрастни