2012 – Проект: Да научим!

Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование

Начало: 01.01.2010г.
Край: 31.12.2012г.

Цели на проекта:

Инициативата цели повишаване информираността за редица глобални проблеми на развитието, включващи околната среда, бедността, достъпа до образование, равенството между половете и др. чрез популяризиране на обучението за развитие като важен компонент на учебните програми в България.

За да постигнем успешно целта си, ние планираме дейности в посока активно включване на академичните институции, политиците и медиите при информирането на хората (фокусирайки се основно върху младите) за естеството и причините за дисбаланса в благосъстоянието между богати и бедни страни и за необходимите стъпки за да се предизвика промяна.

Защо го правим?

Последните проучвания показват, че 94% от населението не е информирано за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Смятаме, че нашата инициатива ще отговори на нарасналата необходимост от въвличане на младите хора чрез информиране и разработване на конкретни програми от дейности по посока реализиране целите на хилядолетието за развитие. Темите ще бъдат представени по интерактивен начин, предразполагащ към тяхното активно участие, като в процеса на обучение те не само ще получат информация и знания, но ще бъдат спечелени като застъпници на идеята.

Партньори

Проектът e съвместна тригодишна инициатива (2010-2012г) на коалиция от шест партньорски организации, които са сред основателите на националната НПО-платформа за развитие.

Каритас България е един от партньорите в тази коалиция, а водеща организация е организацията „Глобална инициатива за психиатрия”(GIP).

Задачата на проекта е да допринесе за процеса за формиране на политики за помощ към развиващите се страни чрез изработване на прозрачен механизъм за интегриране на глобално измерение за развитие в учебния план на българското училище.

Финансиране:  EuropeAid/127765/C/ACT/MULTI-1, Non-State Actors and Local authorities in Development – Public awareness and edication for development in Europe