2014 – Проект: Изграждане на капацитет на екипите за действия при бедствия на „Каритас” от Югоизточна Европа

Период на протичане: 1 септември 2012 г. – 31 март 2014 г.

Цели на проекта:

По време на реализиране на дейността беше подобрен капацитета на организациите в подготовка и осъществяване на проекти  и програми за спешна помощ.
Бяха подобрени качеството и механизма на координация на екипите на регионално ниво.

Дейности:

Бяха проведени 4 обучения за сътрудници и доброволци, които участват в екипите за спешна помощ.

Обученията се проведоха на 3 нива:
Регионално (за националните координатори) – 1 обучение;
Национално – за епархийни (местни) координатори – 1 обучение;
Местно – спешни екипи по места (2 обучения в страната)

Изготвени материали:

Програмни модули – с информация за здравни съвети след наводнение или програми за деца, пострадали при наводнения – наръчник „Моят дом беше наводнен”.

Джобен наръчник за оценка за сътрудници, работещи директно на мястото на бедствието.

И двете издания могат да бъдат изтеглени чрез линка по-долу.

Национални спешни планове на „Каритас”

Всяка организация в рамките на проекта започна подготовка на национален спешен план, като рамката е еднаква за всички. Тя включва:

Най-често срещаните опасности (бедствия) в страната и уязвимостта на населението;
Структура на „Каритас” при спешни ситуации;
Процедури при взимане на решения и комуникация;
Приоритетни области за действие;
Налични ресурси;
Комуникация с партньори, дарители, медии;
Комуникация с държавните институции и НПО.

Участници:

„Каритас България” беше партньор заедно с още 8 организации на „Каритас” от региона: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Румъния, Сърбия, Турция и Черна Гора.

Ресурсен център – „Каритас Румъния”. Отговаряше за провеждане на обученията на регионално и национално ниво. Оказваше подкрепа на организациите в изработването на писмените материали и спешни планове.

Наръчник “Моят дом беше наводнен”
Първоначална оценка при бедствията