2012 – Проект: Изгубени в света на киберпространството

Проектни дейности:

1. Проучване  за достъпа на деца и юноши до интернет в Германия, България и Литва.

Проведеното в България анкетно  проучване по училища обхвана ученици, родители и учители в Русе и област, София и Бургас. Данните бяха обработени и бе изготвена обобщена информация. Като основен резултат от  проучването се установи, че 93% от 9 до 16 годишните ползват Интернет поне веднъж седмично (до 80% ползват интернет всеки ден или почти всеки ден), като деца влизат в он-лайн пространството на все по – ранна възраст.

Като цяло анкетираните в България не осъзнават възможността за реален сблъсък с основните заплахи в он-лайн пространството: порнография, кибертормоз, рискови срещи с хора, с които децата са се запознали чрез интернет, потенциално опасно интернет съдържание и неправомерно използване на личните данни. За разлика от децата, които влизат и пребивават в интернет с лекота, родителите и учителите срещат повече трудности и притежават по ниска компетентност по въпроса.

2. Създаване на информационни материали

С разяснителна цел по проблематиката бяха изработени и преведени на съответните езици: плакат, листовка, два варианта информационни картички, брошура, CD, електронна страница, съдържаща подробна информация за най-честите форми на рискове за децата и юношите в интернет.

Брошурата бе отпечатана на 6 европейски езика и е със съдържание, предназначено да информира родителите и педагозите  за рисковете в интернет пространството и за възможната промяна в поведението на техните деца или възпитаници при възникнал проблем. Наред с изброените тревожни знаци в поведението на децата, при чието наличие би следвало  да се вземат мерки, брошурата съдържа информация за действащото законодателство, свързано с кибер-престъпленията в съответните страни и насочва към актуални телефонни линии за връзка при възникнал проблем.

3. Разработване на обучителни модули

Бяха разработени варианти на обучителни модули /Workshops/ и изпитани на практика чрез 7 събития в училища в Русе и района и София. По време на тези обучения  се раздаваха печатните материали по проекта. Въз основа на опита от обучителните модули се подготви и изпрати до водещата организация предложение относно съдържанието за Дидактическо ръководство.

4. Разработване на Дидактическо ръководство

Представеното на заключителната конференция Дидактическо ръководство, обедини опита на всички организации, участващи в проекта. То  бе изработено с цел да се ползва като  помощно пособие от педагози и учители при провеждане на разяснителни уроци /уоркшопове сред деца и младежи. То  съдържа информация за запознаване с темата, указания за провеждане на игри, информация за електронни страници с филми, описващи реални случаи, занимателни състезания и други модерни методики за представяне пред аудитория на потенциалните рискове при работа в интернет.

5. Провеждане нае информационна кампания

Кампанията се проведе сред родители, учители и педагози, ученици, църковни и Каритас центрове, представители на партньорски неправителствени организации и държавни институции.

Кулминация на кампанията бе представянето на цялостната дейност от страна на екипа на проекта чрез презентации на международна конференция в Брюксел пред представители от  Европейската  комисия и партньори от coatnet – мрежа от християнски организации за борба с трафика на хора. Бяха раздадени папки съдържащи всички проектни продукти на CD и на хартия.

Постигнати резултати:

Стъпвайки на резултатите от проведеното проучване бе изработен информационен комплект от помощни материали за разяснителни дейности и обучителни събития. Партньорите си поставиха за цел през последните месеци и дни на проекта да разпространят тези комплекти сред максимален брой заинтересовани лица.

Въз основа на цялостната дейност по проекта бяха формулирани и обсъдени на заключителната конференция следните препоръки до страните членки на ЕО:

1. Криминалните деяния по интернет да бъдат обхванати в наказателното законодателство;
2. Да се инвестира  в обучение и изграждане на педагогическия персонал;
3. Разяснителните уоркшопове да станат неотменна част от училищната програма;
4. Да се провежда обучение на мултипликатори.

Към Европейските  институции:

1. Да се инвестира в проекти, целящи предотвратяването на кибер – престъпления срещу деца;
2. Да се осигури всеобхватна подкрепа за деца, станали жертва на кибер -престъпление;
3. Да се осигури прилагането на европейската директива при злоупотреба и експлоатация на деца.