2011 – Проект: Подготовка на екипите на Каритас България за действия при бедствия

Начало: 01.07.2009г.
Край: 31.12.2011г.

Цел: Адекватна реакция на Каритас по време на бедствени ситуации

Защо го правим?

Екипите на Каритас имат опит през годините в предоставяне на спешна помощ състояща се от храна, вода, вещи от първа необходимост. Също така Каритас България има редица реализирани проекти за възстановяване на разрушени или пострадали сгради в резултат на наводнения и други бедствия. Въпреки натрупания опит обаче, непрекъснатата подготовка на екипите е от съществено значение за подготвеността на организацията за своевременната и добра реакция при кризисни ситуации. Повишаването на професионализма на членовете на Екипа за действия при бедствия, както и на енорийските отговорници за бедствени ситуации е от съществено значение за адекватната реакция по време на бедствие.

Също така, желанието ни е да бъде мобилизиран потенциала на общността като се работи за издирване, мотивиране и подготовка на специалисти с определени професии. Такива специалисти са важни при осъществяване оценка на нуждите в случай на бедствие.

Как го правим?

Обучения за енорийски отговорници

Отговорниците за бедствени ситуации в енориите преминават 2 пъти годишно обучение, или общо 4 обучения за периода на проекта.

Обучения за доброволци-специалисти
За доброволците-специалисти са организирани общо 4 обучения, по две обучения всяка година.

Това са строителни инженери и техници, които ще подготвят количествено-стойностна сметка за оценка на щетите. Тези специалисти могат да предвидят какви материали и строителни дейности ще са необходими за възстановяването на разрушени и пострадали от бедствия сгради.

Освен тях, в проекта са включени и други специалисти. Това са агрономи, които ще оценяват щетите при унищожаване на земеделски, овощни и горски насаждения, както и хидро-инженери, специалисти по водите и др.

Друга група доброволци – специалисти са психолози и социални работници, които могат да участват при оказване на психологична подкрепа на семейства, които са преживели бедствие.

Партньорства

Представители на Каритас участват в изработване и реализиране на Спешни планове при кризи на общините, с които Каритас е партньор.

Такива общини са били вече подпомагани от Каритас и на тяхна територия са реализирани редица проекти за спешна помощ и рехабилитация.

Каритас на национално ниво е в сътрудничество с Национална служба Гражданска защита, Българския Червен Кръст и други НПО. Организацията се стреми да е равностоен партньор на държавните институции в областта на действията при кризи.

В рамките на проекта Каритас участва и организира форуми и посещения за обмяна на опит в страната и чужбина със свои партньори от мрежата на Каритас в Европа.

Финансиране

Проектът се финансира от партньорите ни Каритас Германия и Каритас Испания