2007 – Спешна помощ: Възстановяване на пострадалите къщи след наводненията в Южна България

Обща информация за ситуацията
Каритас в България реализира проект за Спешна помощ за пострадалите от наводненията през май-юни 2007г. (виж проект ОБС-1). След приключване на спешния проект беше подготвен проект за възстановяване на пострадалите от наводненията къщи в Пловдивска и Пазарджишка области. Най-пострадалите населени места са с. Гелеменово, гр. Съединение, с. Правище.
Дейност на Каритас
Нуждите от възстановяване на пострадалите къщи бяха оценени от технически експерти наети от Каритас. За всяка пострадала къща те изготвиха количествено стойностна- сметка. На базата на нуждите Каритас България  подготви национален проект, който беше подкрепен от партньорите от Каритас Интернационалис.
От месец юли 2007г. започна неговата реализация. Най-голям принос за подкрепата имат Каритас Германия и Каритас Австрия..
Размер на помощта
В село Гелеменово са подмогнати  със строителни материали собствениците на 40 къщи, в гр. Съединение – 2 къщи, в с. Правище – 3 къщи.
Някои от къщите които бяха напълно съборени сега са почти възстановени напълно с помощта на Каритас.
Предоставените материали са керемиди, тухли, бетон, цимент, пясък, чакъл, желязо, дървен материал. Повечето от хората със собствени сили и средства възстановяват своите домове.
Екипите на Каритас работят активно и съвместно с кметовете и общинските администрации по места при определяне на най-пострадалите и нуждаещи се домакинства.
Актуални дейности
Към декември 2007 г. част от пострадалите къщите вече са възстановени. Някъде ремонтните работи са спрени поради зимните месеци и дейността  ще бъде продължена през пролетта на 2008 г.