Седмица на бедните: среща и споделяне. Еднакви в различието

Ден на „Каритас“

Седмица на бедните стартира с Деня на „Каритас“ – 12 ноември 2017 г., и ще завърши на 19 ноември 2017 г. – деня, определен от папа Франциск за Световен ден на бедните.

Нека не мислим за бедните само като за получатели на едно благодеяние на доброволни начала, направено веднъж седмично, или пък като на импровизиран жест на добра воля, за да успокоим своята съвест. Тези опити, които са наистина стойностни и полезни, за да ни направят съпричастни към нуждите на мнозина братя и към неправдите, които са ги породили, би трябвало да доведат до истинска среща с бедните, като им предоставим място за споделяне, което да стане начин на живот.

Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“, 13 юни 2017 г.

Еднакви в различието

Хората, принудени да напуснат родината и дома си, често стават жертва на бедността в нейните различни измерения. Бежанската криза, заливаща Европа, множеството човешки трагедии, на които ставаме свидетели, предизвикват нашето състрадание и отговорност, продиктувана от християнската ни същност: на протегнатата ръка, да отвърнем с отворени обятия.

„Каритас” вярва, че принципът на солидарност е необходимият подход за разрешаване на бежанската криза, така че да се гарантират основните права и да се запази човешкото достойнство на хората, търсещи подслон, за да спасят живота си.

Всеки човек се нуждае от любов, подкрепа и разбиране, нуждае се от шанс. Зачитането на човешките права, защитата на правото на достоен живот, вярата, че сме еднакви в различието, независимо от расова, национална, етническа и религиозна принадлежност, са принципите, от които се ръководи „Каритас“, подкрепяйки хората, търсещи и получили международна закрила.

Интеграцията – реалност и възможности

„Каритас България“ публикува „Еднакви в различието“ – издание, имащо за цел да допринесе за повишаване на информираността и разбирането на проблемите и ситуацията с бежанците, смисъла на интеграцията като двупосо­чен и динамичен процес и взаимно приемане, уважение, учене и подкрепа.

Изданието представя основна информация, която да послужи за ориентир в темата за интеграцията по отношение на политика, права и задължения, достъп до образователни, здравни и социални услуги, жилищно настаняване, пазар на труда, обучение по български език. Поставен е акцент и върху трудностите и предизвикателствата в интеграционния процес, като са представени препоръки и предложения на „Каритас“ за действия, които да бъдат предпоставка за една успешна интеграция.

Създадохме и полиезична уеб платформа (www.welcome.caritas.bg), предоставяща информация на български, английски, фарси, дари и арабски език. Целта на уеб платформата е от една страна – да подпомогне бежанците с важна за тях информация, която ще подпомогне тяхната интеграция, от друга – да съдейства за промяната на негативните обществени нагласи, като покаже – чрез публикуваните материали, човешкия облик на хората, бягащи от войната и търсещи място, където да започнат да градят живота си отначало.

На уеб платформата са представени дейностите на „Каритас“ в подкрепа на бежанците; позиции и становища на „Каритас България“, касаещи интеграционните процеси и други актуални теми, свързани с бежанците и бежанската криза; практическа информация, представяща правата на хората, получили бежански/хуманитарен статут и на такива, които са в процедура, както и информация за видовете закрила/статут, процедурата на получаването им и под. Има също и новини от мрежата на „Каритас“, свързани с бежанците; информация за инициативи и кампании на „Каритас“; лични истории на бежанци, както и на сътрудници на „Каритас“, работещи с бежанци. Качени са и издания, учебни помагала, изготвени от „Каритас“ в полза на бежанците.